„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.” (1Mózes 1:1)

Nem igaz, hogy a tudomány és a Biblia ellentmondanak egymásnak. Ha csak egy az egymillióhoz lenne is az esélye annak, hogy létezik Isten, menny és pokol, nem szeretnéd biztosan tudni? Végül is egy napon te is meg fogsz halni. Mi lesz akkor? Továbbá, mivel gyermekeink és unokáink ki vannak téve a világi oktatásnak, nem örülnél, ha tudnál nekik válaszolni, és a helyes irányba tudnád terelni őket, amikor az iskolából hazaérkezve tele vannak kérdéssel? Tudod mit? A tudomány igazolja a Bibliát! A következő néhány napban beszélgessünk erről:

1) A Biblia elmondja, hogy a Föld a világűrben lebeg. Volt idő, amikor az emberek úgy gondolták, hogy a Föld egy hatalmas állat hátán van, vagy éppen egy óriás tartja. Ám Krisztus előtt ezerötszáz évvel Jób pátriárka ezt mondta: „Ő [Isten]… függesztette ki a földet a semmiség fölött” (Jób 26:7). Gondolj csak bele, még a kabátodat sem akaszthatod fel a semmire! A tudomány viszont csak 1650-ben fedezte fel, hogy a Föld „a semmiben” van felfüggesztve.

2) A Biblia elmondja, hogy a látható világ atomokból áll. „Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható” (Zsidók 11:3). A tudomány csak nemrég fedezte fel, hogy minden, amit látunk, olyan dolgokból áll össze, amit szabad szemmel nem láthatunk: nevezetesen az atomokból. De a Bibliának egy könyve, ami kb. kétezer évvel ezelőtt íródott, ezt már akkor megmondta. Nos, a Bibliának nincs szüksége tudományos bizonyítékra – történetesen mégis ez a helyzet: a tudomány igazolja a Biblia igazságát.

„Aki ott trónol a földkerekség fölött…” (Ézsaiás 40:22)

A Biblia elmondja, hogy a Föld gömbölyű. Ézsaiás azt írja, hogy Isten: „ott trónol a földkerekség fölött” (Ézsaiás 40:22). A héberben egyértelműen olyan szó áll, ami a kerek alakot jelzi. Pedig Ézsaiás könyve körülbelül 700 évvel Krisztus születése előtt íródott. Ezzel legalább 300 évvel megelőzte Arisztotelészt, aki Az égbolt című könyvében megemlítette, hogy a Föld talán gömb alakú. Ezután még majdnem kétezer év telt el, miközben a tudomány még mindig azt hitte, hogy a Föld lapos, amikor ennek a szentírási versnek az ösztönzésére Kolumbusz Kristóf elindult, hogy körülhajózza a földet. Naplójában azt írta: „Az Úr ültette el bennem ezt a gondolatot… szinte éreztem a keze érintését… Kétségtelen, hogy az ihlet a Szentlélektől jött, mert ő vigasztalt a Szentírásból a megvilágosodás csodálatos sugaraival.” A Biblia az oceanográfiáról is tanít. A 19. században Matthew Fontaine Maury, akit a modern oceanográfia és hajózási meteorológia atyjának neveznek, olvasta Dávid szavait a „tenger ösvényeiről” (ld. Zsoltárok 8:9). Erre így határozott: „Ha Isten azt mondta, hogy a tengereken vannak ösvények, akkor meg fogom keresni azokat.” Ma neki köszönhetjük a hideg és meleg óceáni áramlatok felfedezését. Az oceanográfiáról szóló könyvét ma is alapműként oktatják az egyetemeken. Tehát ha legközelebb találkozol valakivel, aki megkérdőjelezi a Szentírás pontosságát, mosolyogj nagylelkűen, és mondd: a tudomány bizonyítja, hogy a Biblia igaz.

„Tudsz-e villámokat küldeni útjukra, és mondják-e neked: Itt vagyunk?” (Jób 38:35)

A Biblia előre megmondta a modern telekommunikáció működését. Hihetetlenül hangzik? Ha igen, gondold át ezt az igeverset: „Tudsz-e villámokat küldeni útjukra, és mondják-e neked: Itt vagyunk?” Krisztus előtt 1500 évvel Jób könyvében Isten azt mondta, hogy a fényt el lehet küldeni, és az később beszéd formájában érzékelhető. Ha már itt tartunk, tudtad-e, hogy minden elektromágneses sugárzás – a rádióhullámtól a röntgensugárig – fénysebességgel (299 792,458 km/s) halad? Ez teszi lehetővé, hogy azonnali rádiókapcsolatba kerülhessünk valakivel, akár a föld másik felén is. Azt a tényt, hogy a fényt el lehet küldeni, és beszéddé lehet változtatni, a tudomány csak 3300 évvel később, 1864-ben fedezte fel, amikor James Clerk Maxwell brit tudós azt mondta, hogy az elektromosság és a fény ugyanannak a dolognak két formája. Samuel Morse, aki feltalálta a távírót, és ezzel örökre megváltoztatta a kommunikáció világát, a Bibliában hívő keresztyén ember volt. Néhány évvel halála előtt azt mondta: „Minél közelebb érek zarándokutam végéhez, annál világosabban látom a Biblia isteni eredetét, Isten nagyszerű és fenséges tervét a bukott emberiség megmentésére, és a jövőt, melyet remény és öröm ragyog be.” Az életben mindig találkozni fogsz „hitetlen Tamásokkal”, és Isten őket is szereti. Sőt, Tamás kedvéért Jézus még egyszer megjelent feltámadása után, hogy eloszlassa kétségeit. Ő ma is ezt teszi! Ismerd hát meg a Bibliát, és segíts, hogy minden őszintén kérdező szív megtudhassa, hogy a tudomány bizonyítja a Biblia igaz voltát.

„Minden folyó a tengerbe ömlik, és a tenger mégsem telik meg, pedig ugyanoda folynak a folyók, újra meg újra oda folynak.” (Prédikátor 1:7)

A Biblia beszél a vízkörforgásról. „Minden folyóvíz siet a tengerbe; mindazáltal a tenger mégis meg nem telik: akármicsoda helyre a folyóvizek siessenek, ugyanazon helyre térnek vissza” (Prédikátor 1:7 Károli). A Mississippiből minden nap körülbelül 1,6 milliárd m³ víz folyik a Mexikói-öbölbe. De gondolhatunk akár a Nílusra, az Amazonasra vagy éppen a Dunára is, hiszen a világon minden folyam valamelyik tengerbe vagy óceánba ömlik. Hová lesz akkor ez a sok víz? A válasz a hidrológiai ciklus, a vízkörforgás, amiről a Biblia már csaknem háromezer évvel ezelőtt beszélt. A bölcs Salamon király ezt írta: „Ha megtelnek a fellegek, esőt hullatnak a földre” (Prédikátor 11:3). Ámósz próféta ezt mondta: „előhívja a tenger vizeit s kiönti azokat a földnek színére” (Ámósz 9:6 Károli). Jób barátja, Elíhú pedig ezt mondta: „Milyen magasztos az Isten… összegyűjti a vízcseppeket, a felhőből esőt szitál, amelyet a fellegek árasztanak, bőségesen hullatnak az emberre” (Jób 36:26–28). A vízkörforgás működését a tudomány csak a 17. században értette meg teljesen. Pierre Perrault, Edme Mariotte, Edmond Halley és társaik briliáns elmék és felfedezők voltak, de a Biblia már több mint kétezer évvel előttük világosan elmagyarázta a víz körforgását. A Bibliát Isten ihlette, tévedhetetlen, megbízható, és naprakészebb információval szolgál, mint a holnap reggeli újság. Időnként minden újság kénytelen helyesbítést lehozni, a Bibliát azonban soha nem kell javítani! Életed minden területén bízhatsz útmutatásaiban.

„A föld szétmállik, mint a ruha.” (Ézsaiás 51:6)

A Biblia beszél a termodinamika első főtételéről (amit az energiamegmaradás törvénye néven ismerünk), amely kimondja, hogy bár az energia átalakulhat más formájú energiává, de nem keletkezhet, és nem veszhet el. Ez megcáfolja Sir Fred Hoyle „állandó állapotú világegyetem” vagy „folyamatos keletkezés” elméletét, melyet a tudósok is elvetettek. Hoyle azt állította, hogy a világegyetem bizonyos pontjain anyag (vagy energia) folyamatosan keletkezik. A termodinamika első tétele azonban épp az ellenkezőjét mondja ki: napjainkban nincs semmiféle „keletkezés”. A Bibliában azt olvassuk: „Így készült el az ég és a föld és azok minden serege” (1Mózes 2:1). Az „elkészült” szó az eredeti héberben olyan befejezett cselekvést jelöl, ami többé nem fog újra megtörténni. A termodinamika második főtétele azt mondja ki, hogy a természetben a spontán folyamatok visszafordíthatatlanok, minden a rendezettség felől a rendezetlenség felé halad. Másként fogalmazva: minden tönkremegy és elhasználódik, ahogy az energia egyre kevésbé felhasználható. A zsoltáros azt írta: „Te vetettél hajdan alapot a földnek, az ég a te kezed alkotása. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz. Mind megavulnak, mint a ruha, váltod őket, mint az öltözetet. Ők változnak, de te ugyanaz maradsz, éveidnek soha sincs vége.” (Zsoltárok 102:26–28). Minél több mindent ismernek meg a tudósok a földi életről, annál többet fedeznek fel abból az igazságból, amit a Biblia világosan tanított már évszázadokkal ezelőtt is. Bármennyire őszintén keresed is a megoldást vagy bármennyire erősen próbálkozol is, a bezárt ajtót csak a megfelelő kulccsal tudod kinyitni. A Biblia az a kulcs, amely kinyitja az élet megértésének és Isten rád vonatkozó tervének ajtaját.

„Csinálj magadnak bárkát… a bárka hossza háromszáz könyök legyen, szélessége ötven könyök, magassága pedig harminc könyök!” (1Mózes 6:14–15)

A Biblia megadja a hajóépítés első részletes tervrajzát. A Teremtés könyvében Isten azt mondta Nóénak, hogy építsen egy 42500 m³ térfogatú hajót, és töltse fel annyi állattal és emberrel, amennyi elég a Föld újra benépesítéséhez. A pontosan megadott méretekről utóbb kiderült a jelentőségük. 1609-ben a hollandiai Hoornban megépítettek egy hajót pontosan ezekkel az arányokkal, és ez forradalmasította a hajóépítést. A Lloyd’s Hajózási Jegyzék szerint 1900-ra minden nagy tengerjáró hajót Nóé bárkájának arányaihoz hasonlóra építettek. Egyébként, ha úgy gondolod, hogy csak a tudatlanok és tanulatlanok hisznek abban, hogy a világot egyszer elpusztította egy özönvíz, akkor ezt gondold végig még egyszer! A világon a felszíni kőzetek körülbelül 85%-a üledékes kőzetekből áll, ami arra utal, hogy valamikor a múltban a szárazföldet víz borította. Gondold végig azt is, mit mond a Biblia a meteorológiáról. Salamon azt írta: „A szél fúj délre, majd északnak fordul, körbefordul a szél járása, és visszatér oda, ahonnan elindult” (Prédikátor 1:6). A Föld légkörében a levegő hatalmas körökben kering, az északi féltekén az óramutató járásával ellentétes irányban, a déli féltekén pedig az óramutató járásával megegyező irányban. Ennek köszönhető, hogy a helyi meteorológusok elég nagy pontossággal meg tudják mondani, milyen lesz az időjárás, így tudhatod, hogyan öltözködj. Egyszerűen nincs még egy ilyen könyv, mint a Biblia! Ha elhiszed központi mondanivalóját, hogy Krisztus által lehet üdvösséged, akkor békéd és örömöd lesz már most, halálod után pedig egy örökkévalóságon át élhetsz Istennel a mennyben. Ennél jobbat nem is kívánhatsz!

Forrás: http://www.maiige.hu/