Nincs élesebb, vagy tisztább az Isten által kimondott vagy kinyilatkoztatott szónál, az írott igénél. Íme néhány közülük.

Ef 2:8 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Zsolt 32:10 Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül.
4Móz 14:18 Az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és hitszegést; bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat harmad- és negyedízig.
Zsolt 103:8 Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy
Máté 11:28 Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.
Zsolt 112:1 Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. 2 Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. 3 Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad.
Zsolt 145:14 Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt.
Zsolt 145:18 Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.
Zsolt 145:19 Teljesíti az istenfélők kívánságát, meghallja kívánságukat, és megsegíti őket.
JSir 3:22 Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma:
Márk 8:36 Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?
Luk 9:25 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi?
Ján 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Ján 3:17 Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.
Apcs 17:24 Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek Ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban,
2Kor 5:19 Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.
Ján 1:9 Az Ige volt az igazi világosság, amely egvilágosít minden embert: ő jött el a világba.
Ján 8:12 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”
Ján 12:46 Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.
Ján 12:47 Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt; mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem.
2Kor 5:19 Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.
Gal 1:4 aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint.
1Tim 1:15 Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok.
1Ján 2:17 A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
Zsolt 103:4 megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg
Ján 1:9 Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.
Ján 14:27 Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.
Ján 16:8 És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet.
Apcs 17:24 Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek Ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban,
1Tim 6:7 mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle